no-img
پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

پرسشنامه ویژگی¬های شخصیتی NEOهمراه پایایی وروایی وشیوه نمره گذاری فرم کوتاه(60)سوالی | پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد


پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

ادامه مطلب

پرسشنامه ویژگی¬های شخصیتی NEOهمراه پایایی وروایی وشیوه نمره گذاری فرم کوتاه(60)سوالی
zip
سپتامبر 11, 2015
2300 تومان – خرید
2300 : تومان

پرسشنامه ویژگی¬های شخصیتی NEOهمراه پایایی وروایی وشیوه نمره گذاری فرم کوتاه(60)سوالی


پرسشنامه NEOPI-R، یکی از آزمون­های شخصیتی است که براساس تحلیل عوامل ساخته شده است و از جدیدترین ابزارها در زمینه شخصیت است که توسط مک­کری و کاستا در سال 1985  تحت عنوان پرسشنامه شخصیتی نئومعرفی شد. فرم تجدیدنظر شده این پرسشنامه توسط همان مولفین تحت عنوان فرم تجدیدنظر شده پرسشنامه  شخصیتی نئو ارائه شده است. فرم بلند این پرسشنامه در 240 عبارت، به منظور اندازه­گیری پنج عامل یا حیطه اصلی روان نژندی، برونگرایی، انعطاف­پذیری، دلپذیربودن و مسئولیت­پذیری طراحی شده است. همچنین این پرسشنامه فرم دیگری به نام NEO-FFI دارد که یک پرسشنامه 60 سوالی است برای ارزیابی 5 عامل اصلی شخصیت بکار می­رود. در فرم 240 سوالی هر عامل دارای 6 سطح یا زیرمقیاس است، در حالی که در فرم کوتاه هر عامل با 12 سوال سنجیده می­شود. (انیسی، 1386).

شیوه نمره­گذاری سوالات بصورت لیکرت 5 گزینه­ای از کاملا مخالفم (0)، مخالفم(1)، نظری ندارم(2)، موافقم (3)، کاملا موافقم (4) می­باشد. برخی سوالات به صورت معکوس نمره­گذاری می­شوند که شامل:1،3، 8، 9، 12، 14، 15، 16، 18، 23، 24، 29، 30، 31، 33، 38، 39، 42، 44، 45، 46، 48، 54، 55، 57، 59
می­باشند(انیسی، 1386).

کیامهر (1381) در پژوهشی که با استفاده از آزمون فرم کوتاه (60 سؤالی) بر روی دانشجویان شهر تهران انجام داد، روایی­های قابل قبولی برای پنج ویژگی شخصیتی به ترتیب زیر اعلام کرده است:

ثبات عاطفی (N) 75/0، برون­گرایی (E)91/0، گشودگی نسبت به تجربه (O) 71/0، توافق­پذیری (A) 78/0، وجدانی بودن (C) 75/0…………….

دارای روایی وپایایی……موضوعات :
پرسشنامه

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.