no-img
پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

پاورپوینت فرامواد (Metamaterials) | پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد


پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

ادامه مطلب

پاورپوینت فرامواد (Metamaterials)
zip
مارس 5, 2017
4000 تومان – خرید
4000 : تومان

پاورپوینت فرامواد (Metamaterials)


 41 اسلاید

فهرست:

oتعریف و تاریخچه
oپارامترهای مؤثر
oانواع متامتریال ها
oدست چپی بودن
oدسته بندی مواد
on یعنی چه؟
oپرمیتیویته ی منفی
oپرمابیلیته ی منفی
oشرایط مرزی
oرفتار های عجیب دست چپی ها !
oکاربرد های مایکروویوی برای متامتریال ها
oچالش ها
oمتامتریال ها یا «فرامواد»، مواد مصنوعی هستند که دارای خصوصیاتی می باشند که در مواد معمول موجود درطبیعت دیده نمی شود.
oویژگی های متامتریال ها بیشتر به دلیل ساختار ماکروسکوپیکشان است تا به خاطر خواص مواد خالص تشکیل دهنده ی آنها.
oدر بحث متامتریال ها، هدف، ایجاد یک پرمیتیویته و پرمابیلیته ی مؤثر برای ساختار است. که این کار معمولاً با فراهم آمدن پاسخ الکترومغناطیسی  برای محیط مذکور با استفاده از ساختارهای مصنوعی فلزی کارگذاشته شده در شبکه تحقق می یابد. این پارامتر های مؤثر در واقع  مقادیر متوسط نسبت میدانهای فضایی در محیط مذکور هستند.

Electromagnetic Band gap Metamaterials

متامتریال های موسوم به  Electromagnetic Band gap قادر به کنترل انتشار نور در ساختار خود می باشند.

تحقق متامتریال های مذکور با استفاده از دو نوع ماده ی زیر امکان پذیر است:

oکریستال های فوتونیک
oمتامتریال های دست چپی

Double Positive(DPS)  محیط

 – محیط های دارای پرمابیلیته و پرمیتیویته ی همزمان مثبت را DPS می نامند.

متامتریال های دوهمسانگرد و دوناهمسانگرد از این اوع می باشند.

می دانیم در محیط های بای(دوهمسانگرد یا دوناهمسانگرد) وجود هریک از میدانهای الکتریکی یا مغناطیسی به تنهائی باعث ایجاد دیگری می شود.

محیط هایی را که کوپلینگ مگنتو-الکتریک ایجاد می کنند و جهت تابش میدان در آنها پاسخ های متفاوتی ارائه می دهد را محیط های دو ناهمسانگرد می نامند.دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.