no-img
پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

اقدام پژوهی چگونه توانستم اضطراب را دریکی از دانش آموزان پایه چهارم کاهش دهم | پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد


پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

ادامه مطلب

اقدام پژوهی چگونه توانستم اضطراب را دریکی از دانش آموزان پایه چهارم کاهش دهم
zip
ژانویه 9, 2017
2400 تومان – خرید
2400 : تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم اضطراب را دریکی از دانش آموزان پایه چهارم کاهش دهم


فرمت pdf

تعداد صفحات: 27 صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………….. 3
تقدیر وتشکر ………………………………………………………………………………………. 4
مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 6
تعریف اضطراب…………………………………………………………………………………….. 10
طرح وبیان مسئله ………………………………………………………………………………….. 11
اھمیت وضرورت تحقیق……………………………………………………………………………… 11
چگونگی تشخیص مسئله ……………………………………………………………………………. 12
انگیزه محقق از تحقیق………………………………………………………………………………. 12
اھداف پژوھش …………………………………………………………………………………… 13
توصیف وضعیت موجود ……………………………………………………………………………. 13
14…………………………………………………..( گردآوری اطلاعات (شواھد 1
تجزیه وتحلیل دا ده ھا…………………………………………………………………………….. 17
خلاصه یافته ھای اولیه……………………………………………………………………………. 18
ویژگی راھھای بنیادی برای تغییر…………………………………………………………………… 19
چگونگی اجرای راه جدید …………………………………………………………………………. 20
21………………………………………………………………………( گردآوری اطلاعات (شواھد 2
چگونگی ارزیابی راه حل جدید ……………………………………………………………………. 24
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………. 26دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.