no-img
پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

اقدام پژوهی بررسی اثربخشی استفاده ازنرم افزارهای آموزشی دربهبود میزان یادگیری درس ادبیات | پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد


پاورپوینت و اقدام پژوهی و قرارداد

ادامه مطلب

اقدام پژوهی بررسی اثربخشی استفاده ازنرم افزارهای آموزشی دربهبود میزان یادگیری درس ادبیات
zip
فوریه 5, 2017
3000 تومان – خرید
3000 : تومان

اقدام پژوهی بررسی اثربخشی استفاده ازنرم افزارهای آموزشی دربهبود میزان یادگیری درس ادبیات


فرمت ورد و در 35 صفحه

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………….صفحه

چکیده طرح ……………………………………………………………………………………………………………………6

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………7

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….9

فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………9

بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………….. 10

ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………..12

شواهد یک ……………………………………………………………………………………………………………………….13

1 ادبیات طرح …………………………………………………………………………………………………………………..14

1-1 نقش آموزش و پرورش در جامعه ……………………………………………………………………………14

2-1 تدریس و آموزش ……………………………………………………………………………………………………..15  

3-1 روش اکتشافی هدایت شده ……………………………………………………………………………………..16

4-1 آموزش به کمک رایانه …………………………………………………………………………………………….16

5-1 فرصت های یادگیری ……………………………………………………………………………………………..17

6-1 تأثیر موفقیت و شکست تحصیلی بر انگیزش و یادگیری ………………………………………18

7-1 آزمون های عینی ……………………………………………………………………………………………………19

8-1 درباره نرم افزار درج ………………………………………………………………………………………………. 20

روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………..21

2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….21

1-2 روش نمونه گیری تصادفی ……………………………………………………………………………………..22

2-2 روش تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………….22

3-2 ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..22

4-2 روش اجرا ………………………………………………………………………………………………………………. 23

یافته ها …………………………………………………………………………………………………………………..24

نتیجه گیری طرح …………………………………………………………………………………………………………..24

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………35

3 پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………..36

1-3 نمونه آزمون عینی …………………………………………………………………………………………………

2-3 گزارش تصویری ……………………………………………………………………………………………………

منابع …………………………………………………………………………………………………..

در این پژوهش اثر بخشی استفاده از نرم افزارهای آموزشی در بهبود میزان یادگیری درس ادبیات        دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون بود با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، یک کلاس از دانش آموزان پایه هفتم مدرسه به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند و یک کلاس نیز به عنوان گروه کنترل انتخاب شد.

ابتدا آزمون درس ادبیات بر روی یک کلاس (گروه آزمایش) انجام شد. همچنین این آزمون بر روی گروه کنترل نیز همزمان اجرا شد. سپس در طی یک فرایند 6 هفته ای علاوه بر آموزش کلاسی از آموزش به کمک نرم افزار بهره برده شد. در پایان فرایند آموزشی مجددا آزمون درس ادبیات برای هر دو گروه (آزمایش و کنترل) اجرا شد.

 جهت تجزیه وتحلیل داده ها و پاسخ به فرضیه ها از نرم افزار spss استفاده شده است .دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.