no-img
3 کلیک

گزارش کارورزی 3 ( کنش پژوهی ) رشته آموزگار ابتدایی | 3 کلیک


3 کلیک

ادامه مطلب

گزارش کارورزی 3 ( کنش پژوهی ) رشته آموزگار ابتدایی
zip
فوریه 10, 2017
3000 تومان – خرید
3000 : تومان

گزارش کارورزی 3 ( کنش پژوهی ) رشته آموزگار ابتدایی


با فرمت pdf و در 68 صفحه

فهرست مطالب:
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
کارورزی چیست؟ ………………………………………………………………………………………………………… 1
اهمیت و مزایای کارورزی ……………………………………………………………………………………………….. 1
کارآموز یا کارورز کیست؟ …………………………………………………………………………………………….. 2
محل کارورزی و کارآموزی کجاست؟ ……………………………………………………………………………… 2
کارورزی و کارآموزی در ایران ……………………………………………………………………………………….. 2
اهمیت مدیریت آموزشی وجایگاه کارورزی در آن ………………………………………………………………. 3
نگارش گزارش های روزانه( ……………………………………………….. 4 (» الف » فرم های
5……………………………………………………………………………………………………………. فرم الف شماره 1
7……………………………………………………………………………………………………………. فرم الف شماره 2
9……………………………………………………………………………………………………………. فرم الف شماره 3
11………………………………………………………………………………………………………….. فرم الف شماره 4
ح
13………………………………………………………………………………………………………….. فرم الف شماره 5
15………………………………………………………………………………………………………….. فرم الف شماره 6
17………………………………………………………………………………………………………….. فرم الف شماره 7
19………………………………………………………………………………………………………….. فرم الف شماره 8
21………………………………………………………………………………………………………….. فرم الف شماره 9
23……………………………………………………………………………………………………….. فرم الف شماره 11
گزارش جلسات بحث وگفتگو( …………………………………………………… 52 (» ب« فرم
طراحی های آموزشی( ………………………………………………………. 03 (» ج« فرم های
31…………………………………………………………………………………………………………. شماره 1 » ج« فرم
34…………………………………………………………………………………………………………. شماره 2 » ج« فرم
38…………………………………………………………………………………………………………. شماره 3 » ج« فرم
42…………………………………………………………………………………………………………. شماره 4 » ج« فرم
46…………………………………………………………………………………………………………. شماره 5 » ج« فرم
خ
اقدام پژوهی ……………………………………………………………………………………….. 44
تصاویری از دبستان محل کارورزی ………………………………………. 25
نمای بیرونی دبستان  ……………………………………………………………………………………………… 58
نمای داخلی دبستان ……………………………………………………………………………………………… 59
61………………………………………………………………………………………………… نمایی از کلاس درس 1
61………………………………………………………………………………………………… نمایی از کلاس درس 2
گزارش های روایی روزانه………………………………………………..)صفحه 16 الی آخر(
گزارش جلسه اول
گزارش جلسه دوم
گزارش جلسه سوم
گزارش جلسه چهارم
گزارش جلسه پنجم
گزارش جلسه ششم
گزارش جلسه هفتمموضوعات :
کنش پژوهی , معلمان

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.