no-img
سایت دانلود

کارورزی 4 گروه مشاوره گرایش فعالیت های پرورشی با فرمت ورد و در 28 صفحه | سایت دانلود


سایت دانلود

ادامه مطلب

کارورزی 4 گروه مشاوره گرایش فعالیت های پرورشی با فرمت ورد و در 28 صفحه
zip
فوریه 15, 2017
3900 تومان – خرید
3900 : تومان

کارورزی 4 گروه مشاوره گرایش فعالیت های پرورشی با فرمت ورد و در 28 صفحه


چکیده

سازمان جهانی بهداشت ،بهداشت روانی را در درون مفهوم بهداشت تعريف ميکندو بهداشت يعنی توانايی کامل برای ايفای نقشهای اجتماعیروانی و جسمی.بهداشت، تنها نبود بيماری يا عقب ماندگی نيست .هدف اصلی بهداشت روانی پيشگيری است و اين منظور بوسيله ايجاد محيط فردی و اجتماعی مناسب حاصل میگردد.عوامل متعددی می توانند بهداشت روانی افراد را تحت تاثیر قرار داده و باعث شوند که افراد نتوانند از زندگی و استعداد های خود به نحو احسن استفاده کنند . بدین منظور برای ارتقای بهداشت روانی افراد در محیط های گوناگون و کارآمد ساختن روابط بین فردی و درون فردی ،راهکارها ومهارت ها و اصول متعددی برای این کار وجود دارند که باید از آنها در زندگی روزانه خود ودر ارتباط با محیط اطراف نهایت استفاده رابرد.

فهرست

مقدمه : 1

تعریف نظریه های علمی.. 2

تعریف.. 4

نقشه ذهنی.. 10

فعالیت شماره یک.. 11

فعالیت شماره دو 11

تحلیل تراکنشی (رفتارمتقابل) (transactional analysis) 12

فعالیت شماره سه. 14

ذهن آگاهی.. 15

فعالیت شماره چهار 16

فعالیت شماره پنجم. 18

تحلیل وتفسیر یافته ها 22

منابع. 23

 موضوعات :
کنش پژوهی , معلمان

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.