سه کلیک

با 3 کلیک خرید کنید

به فروشگاه فایل سه کلیک خوش آمدید.

صفحه اصلی | راهنمای خرید | درباره ما | تماس با ما

سبد خرید

صفحه نخست » دانشگاهی  » پایان نامه عمران: ارائه مدل عرضه- تقاضای هوشمند برای ناوگان حمل و نقل عمومی ترکیبی
توجه!

لطفا قبل از خرید راهنمای خرید را مطالعه نمایید تا با نحوه خرید و دریافت محصول آشنا شوید.

پایان نامه عمران: ارائه مدل عرضه- تقاضای هوشمند برای ناوگان حمل و نقل عمومی ترکیبی

خرید آنلاین
5000 تومان

عنوان:
ارائه مدل عرضه- تقاضای هوشمند برای ناوگان حمل ونقل عمومی ترکیبی (مترو و اتوبوس شهر تبریز)

فرمت pdf

تعداد صفحات: ۱۵۱

فهرست مطالب
۱ فصل اول : کلیات ١
۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ٢ -۱
۲ اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………….. ٢ -۱
۳ تاریخچه سیستم های حمل و نقل عمومی…………………………………………………… ۴ -۱
۴ فرآیند برنامه ریزی و نمونه ای از مطالعات حمل ونقل شهرهای جهان …………. ١٠ -۱
۱ حمل و نقل سریع ناحیه خلیج سانفرانسیسکو…………………………………. ١٢ -۴-۱
۲ واشینگتن دی سی…………………………………………………………………….. ١٣ -۴-۱
۳ فرانکفورت ……………………………………………………………………………. ١۴ -۴-۱
۴ استراسبورگ…………………………………………………………………………… ١۵ -۴-۱
۵ اوتاوا ……………………………………………………………………………………. ١۶ -۴-۱
۶ سنگاپور………………………………………………………………………………… ١۶ -۴-۱
۱-۵ مشکلات و مسائل……………………………………………………………………………… ١٨
۶ راه حل ها…………………………………………………………………………………………… ٢٠ -۱
۷ ساختار مطالعاتی……………………………………………………………………………….. ٢١ -۱
۲ فصل دوم: اصول مبانی کاربردی ٢٣
۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………. ٢۴ -۲
۲-۲ تعاریف و طبقه بندی حمل ونقل انبوه…………………………………………………….. ٢۴
۱ روشهای حمل ونقل عمومی منظم……………………………………………….. ٢۵ -۲-۲
۲ سیستمهای حمل ونقل عمومی اتوبوس………………………………………… ٢٧ -۲-۲
۳ سیستم های ریلی سبک…………………………………………………………….. ٢٨ -۲-۲
۴ سیستم های ریلی سریع …………………………………………………………….. ٢٩ -۲-۲
۳ اجزای اساسی عملکرد سیستم حمل و نقل………………………………………………. ٣٠ -۲
۱ خط، شبکه، توقف گاه و ایستگاه…………………………………………………. ٣٠ -۳-۲
۴ وسایل نقلیه، واحدهای حمل و نقل، اندازه ناوگان حمل و نقل…………………….. ٣٣ -۲
۵ سطح استفاده از سرویس: جریان و حجم مسافر……………………………………… ٣۴ -۲
۶ فاصله بین دو وسیله نقلیه و تواتر …………………………………………………………. ٣٨ -۲
د
۷ ظرفیت و عملکرد………………………………………………………………………………. ۴٠ -۲
۱ ظرفیت وسیله نقلیه………………………………………………………………….. ۴٠ -۷-۲
۲ ظرفیت خط …………………………………………………………………………… ۴٢ -۷-۲
۸ زمان سفر………………………………………………………………………………………….. ۴٣ -۲
۱ زمان سفر روی خط…………………………………………………………………. ۴۴ -۸-۲
۲ زمان های سفر مسافر………………………………………………………………… ۴۶ -۸-۲
۳ فصل سوم : فرآیند تحقیق ۴٨
۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۴٩ -۳
۲ مفهوم استراتژی بهینه …………………………………………………………………………. ۵٠ -۳
۳ فرمولاسیون مدل استراتژی بهینه ………………………………………………………….. ۵۵ -۳
۴ الگوریتم حل استراتژی بهینه ……………………………………………………………….. ۶٠ -۳
۵ اصول تخصیص متعادل سفر شخصی……………………………………………………. ۶٢ -۳
۱ روش تخمین خطی …………………………………………………………………. ۶٣ -۵-۳
۲ مدل تخصیص سفر شخصی تقاضای ثابت…………………………………… ۶۴ -۵-۳
۶ ارتباط میان تخصیص تقاضای سفر شخصی و عمومی…………………………….. ۶۶ -۳
۳-۷ ساختار مدل هوشمند برای انتخاب ترکیب بهینه ناوگان اتوبوسرانی…………… ۶٧
۴ فصل چهارم : آمار و اطلاعات ٧۴
۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………. ٧۵ -۴
۲ داده های مورد نیاز ……………………………………………………………………………… ٧۵ -۴
۳ محل جمع آوری داده ها……………………………………………………………………….. ٧٧ -۴
۴ نحوه جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………. ٧٧ -۴
۵ طبقه بندی داده ها………………………………………………………………………………… ٧٧ -۴
۶ مدلهای تقاضا برای شهر تبریز……………………………………………………………… ٧٩ -۴
۱ مطالعات مبدا – مقصد……………………………………………………………… ٧٩ -۶-۴
۲ مدلهای تقاضا…………………………………………………………………………. ٨٢ -۶-۴
۷ سیستم های عرضه برای شهر تبریز ……………………………………………………….. ٨۵ -۴
۱ شبکه خصوصی………………………………………………………………………. ٨۵ -۷-۴
ه
۲ شبکه حمل و نقل اتوبوسی…………………………………………………………. ٨٧ -۷-۴
۳ شبکه کریدورهای قطار شهری…………………………………………………… ٨٨ -۷-۴
۵ فصل پنجم : تجزیه و تحلیل ٩٠
۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………. ٩١ -۵
۲ ساختار نرم افزاری و پیاده سازی سیستم حمل و نقل عمومی………………………. ٩١ -۵
۵-۳ شناسائی ایستگاههای مشترک میان خطوط اتوبوسرانی و قطار سبک شهری
در مدل ٩٣
۴ تعیین خطوط اتوبوسرانی مورد سیاستگذاری در مدل………………………………. ٩۵ -۵
۵ سیاستگذاری در مدل هوشمند …………………………………………………………….. ٩٩ -۵
۶ تحلیل ترافیکی………………………………………………………………………………… ١٠٣ -۵
۱ تقاضا………………………………………………………………………………….. ١٠٣ -۶-۵
۲ تفکیک سفر …………………………………………………………………………. ١٠۵ -۶-۵
۳ عرضه …………………………………………………………………………………. ١٠٧ -۶-۵
۴ توابع زمان سفر …………………………………………………………………….. ١٠٨ -۶-۵
۵ تخصیص ترافیک در مطالعات جامع حمل و نقل تبریز……………………. ١١٠ -۶-۵
۷ نتایج تخصیص و اطلاعات عملکرد سیستم حمل و نقل…………………………… ١١٣ -۵
۱ محاسبه زمان انتظار مسافرین در هر یک از ایستگاههای مشترک……… ١١٣ -۷-۵
۲ اطلاعات عملکردی سیستم حمل و نقل……………………………………….. ١١٨ -۷-۵
۸ تعیین ترکیب بهینه ناوگان اتوبوسرانی…………………………………………………. ١٢۵ -۵
۹ تعیین سرفاصله زمانی بهینه خطوط اتوبوسرانی…………………………………….. ١٢٧ -۵
۱۰ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………… ١٢٨ -۵
۶ فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات ١٣٠
۱ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………… ١٣١ -۶
۲ پیشنهادات………………………………………………………………………………………. ١٣٢ -۶
۷ منابع و مراجع ١٣٣
و
فهرست اشکال
١ گامهای کلی برنامه ریزی جامع حمل و نقل شهری ١٠ – شکل ١
٢ فرآیند فنی برنامه ریزی حمل و نقل شهری بلند مدت ١٢ – شکل ١
١ اجزای ایستگاه، شبکه، خط حمل و نقل ٣١ – شکل ٢
٢ مسافر سوار شده، پیاده شده و حجم مسافر در امتداد یک مسیر حمل و نقل ٣۶ – شکل ٢
٣ دیاگرام حجم مسافر شوار شده ، پیاده شده برای یک خط حمل و نقل ٣٧ – شکل ٢
۴ دیاگرام زمان سفر -جابجایی ۴٧ – شکل ٢
١ مثال برای شبکه حمل و نقل ۵٢ – شکل ٣
٢ استراتژی بهینه ۵۴ – شکل ٣
۵۴ B ٣ بهترین مسیر برای گره – شکل ٣
۴ بهترین توالی انتقال ۵۴ – شکل ٣
۵ نمایش دوباره مسیر برای شبکه حمل و نقل مثال ۵۶ – شکل ٣
۶ ساده سازی نمایش دوباره مسیر برای شبکه حمل و نقل مثال ۵٧ – شکل ٣
٧ شماتیک ساختار مدل هوشمند برای انتخاب ترکیب بهینه ناوگان ۶٩ – شکل ٣
٨ الگوریتم مورد استفاده در مدل هوشمند ٧٣ – شکل ٣
١ نواحی و کلان مناطق ترافیکی شهر تبریز ٧٩ – شکل ۴
٢ درصد سفرهای موتوری انجام شده به تفکیک نوع وسیله نقلیه ٨٢ – شکل ۴
٣ توزیع سفرها در ناحیه های ترافیکی تبریز ٨۵ – شکل ۴
۴ شبکه معابر شهر تبریز ٨۶ – شکل ۴
۵ خطوط اتوبوسرانی شهر تبریز ٨٨ – شکل ۴
۶ کریدورهای قطار سبک شهری تبریز ٨٩ – شکل ۴
٩٧ .LRT ١ تعداد ایستگاههای مشترک میان خطوط اتوبوسرانی و – شکل ۵
٢ محدوده مطالعاتی شهر تبریز ١٠۴ – شکل ۵
٣ ناحیه بندی ترافیکی شهر تبریز ١٠۴ – شکل ۵
۴ حوزه نفوذ شهر تبریز ١٠۵ – شکل ۵
۵ مسافت طی شده همسنگ سواری ١٢٠ – شکل ۵
ز
۶ زمان مصرف شده همسنگ سواری ١٢٠ – شکل ۵
٧ زمان انتظار در تمام ایستگاههای شبکه اتوبوسرانی ١٢٣ – شکل ۵
٨ زمان انتظار در ایستگاههای منتخب (مسافر ساعت) ١٢۴ – شکل ۵
٩ زمان انتظار در ایستگاههای منتخب (دقیقه) ١٢۴ – شکل ۵
١٠ متوسط ضریب استفاده از ظرفیت وسیله . ١٢۵ – شکل ۵
١١ تعداد ناو گان خطوط اتوبوسرانی در سیاست عدم انجام کار و سیاست برتر ١٢٩ – شکل ۵
١٢ مجموع سر فاصله های زمانی در حالت عدم انجام کار و سیاست برتر ١٢٩ – شکل ۵
ح
فهرست جداول
١ مجموعه مسیرهای ممکن خطوط جذبی ۵٣ – جدول ٣
٩۴ (LRT) ١ ایستگاههای مشترک و غیرمشترک اتوبوسرانی و قطار سبک شهری – جدول ۵
٢ فهرست خطوط اتوبوسرانی درگیر با خطوط قطارسبک شهری ٩۶ – جدول ۵
٩٨ LRT ٣ تعداد ایستگاههای مشترک میان خطوط اتوبوسرانی و – جدول ۵
۴ فهرست سیاستهای افزایش ناوگان خطوط مورد سیاستگذاری ١٠٠ – جدول ۵
١٠١ ۵ تعداد ناوگان اولیه خطوط اتوبوسرانی شهر تبریز در سال افق طرح ١۴٠٠ – جدول ۵
۶ سرفاصله زمانی اولیه خطوط اتوبوسرانی شهر تبریز در سال افق طرح ١٠٢ – جدول ۵
٧ سناریوهای اصلی مطالعات جامع حمل و نقل تبریز ١٠٨ – جدول ۵
٨ زمان انتظار در ایستگاه (برحسب دقیقه ) ١١۵ – جدول ۵
٩ تعداد مسافرین سوارشده به قطار سبک شهری در ایستگاه در ساعت اوج ١١۶ – جدول ۵
١٠ زمان انتظار در ایستگاه (برحسب نفر -ساعت) ١١٧ – جدول ۵
١١ اطلاعات میزان عملکرد وسایل نقلیه مختلف در یک ساعت اوج صبح ١١٩ – جدول ۵
١٢ اطلاعات استفاده کنندگان و عملکرد شبکه حمل و نقل در یک ساعت اوج ١٢٣ – جدول ۵
١٣ عنوان ترکیب بهینه ناوگان اتوبوسرانی به تفکیک شماره خط اتوبوسرانی ١٢۶ – جدول ۵
١۴ سرفاصله زمانی حرکت اتوبوسها از تخصیص تقاضای سفر همگانی ١٢٧ – جدول ۵
ط
چکیده :
طی چند دهه اخیر سیستم های نوین حمل و نقل شهری نظیر قطارهای سبک شه ری، تراموا،
مترو و اتوبوسهای سریع باعث دگرگونی در حمل و نقل شهری شده اند. برنامه ریزان مسائل شهری
با استفاده از این پیشرفت های تکنولوژیکی می توانند راهکارهای متفاوتی در خصوص نحوه
برنامه ریزی حمل و نقل شهری ارائه نمایند.
هدف این تحقیق ارائه مدل عرضه -تقاضای هوشمند برای ناوگان حمل و نقل ترکیبی عمومی
مشتمل بر قطار سبک شهری و اتوبوسرانی شهر تبریز با رویکرد کاهش زمان انتظار مسافرین قطار
سبک شهری و زمانبند ی سرفاصله زما نی ناوگان بوده است . با توجه به ویژگیهای سیستم
حمل و نقل عمومی و چگونگی انجام سفر استفاده کنندگان آن بخش از سیستم حمل و نقل شهری از
مبدأ تا مقصد سفر، زمان سفر بیشتر از هر عامل دیگری در میزان مطلوبیت سیستم حم ل و نقل
عمومی و میزان استفاده از این سیستم مؤثر است . به نحویکه با کاهش زمان سفر مسافرین، سیستم
حمل و نقل عمومی به عنوان کم هزینه ترین، ایمن ترین و در نهایت مطلوب ترین بخش سیستم
حمل و نقل شهری از سوی استفاده کنندگان انتخاب می گردد. زمان سفر با سیستم حمل و نقل عمومی
مشتمل بر سه بخش زمان پیاده روی از ایستگاه، زمان انتظار در ایستگاه، زمان درون وسیله است که
در این مطالعه کاهش زمان انتظار در ایستگاه، تابع هدف بهینه سازی ترکیب ناوگان اتوبوس رانی
قرار گرفته است . چرا که زمان انتظار در ایستگاه تابعی از تواتر حرکت اتوبوسها و نیز تعداد ناوگان
خطوط اتوبوسرانی است . از این رو در این مطالعه مدلی پویا برای تعیین ترکیب بهینه ناوگان
حمل و نقل عمومی ارائه شده است که در آن با نشانه گذاری ایستگاههای مشترک میان خطوط قطار
سبک شهری و خطوط اتوبوسرانی و همچنین تعیین خطوط اتوبوسرانی منتخب برای تغییر ناوگان
آنها، و سپس تحلیل ترافیکی شبکه حمل و نقل شهری تحت هر یک از سیاستهای تغییر ناوگان،
سیاست بهینه و در نتیجه ترکیب بهینه ناوگان معرفی می گردد.
نتایج حاصل از مدل هوشمند نمایانگر آن است که با توجه به تداخل شبکه خطوط
اتوبوسرانی و شخصی، افزایش ناوگان خطوط اتوبوسرانی موجب ایجاد شلوغی در برخی مسیرهای
شبکه (از مبدأ تا مقصد ) و در نتیجه نوسان زمان صرف شده و مسافت طی شده در شبکه می گردد.
که این امر چیزی نیست جز تغییر هزینه وارده بر استفاده کنندگان از شبکه . بنابراین ترکیبی از
ناوگان، بهینه است که منجر به وارد شدن کمترین هزینه به استفاده کنندگان از شبکه گردد.

خرید آنلاین
5000 تومان

با کلیک بر روی دانلود ، به صفحه پرداخت هدایت می شوبد و بعد از پرداخت، فایل دانلود می شود.

*****

  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید


پربازدیدترین محصولات

© Copyright 3klick.ir 2011-2015.

Design By Iran Nashr Eshop

بازدیدکننده محترم: لطفا قبل از خرید راهنمای خرید را مطالعه نمایید٬ و برای طرح هر‌گونه سوال از فرم تماس با ما استفاده کنید یا با شماره درج شده تماس بگیرید.