سایت دانلود

سایت سه کلیک

به فروشگاه فایل سه کلیک خوش آمدید.

صفحه اصلی | راهنمای خرید | درباره ما | تماس با ما

سبد خرید

صفحه نخست » دانشگاهی » پروپوزال  » پایان نامه آموزش و پرورش تطبیقی به همراه پروپوزال مربوطه
363 views
توجه!

لطفا قبل از خرید راهنمای خرید را مطالعه نمایید تا با نحوه خرید و دریافت محصول آشنا شوید.

پایان نامه آموزش و پرورش تطبیقی به همراه پروپوزال مربوطه

خرید آنلاین
17000 تومان

فرمت: word

تعداد صفحات پایان نامه:۲۲۶

تعداد صفحات پروپوزال: ۱۱

در صورتی که فقط نیاز به پروپوزال این پایان نامه دارید اینجا کلیک کنید.

 

عنوان پایان نامه به فارسی:

“بررسی تحلیلی و تطبیقی نظام ارزشیابی تحصیلی در مقطع ابتدایی در کشورهای ایران، هندوستان و انگلستان جهت ارائه الگوی مناسب”

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                         صفحه

فصل اول :کلیات پژوهش

مقدمه…………………………………………………………..۱

بیان مسئله………………………………………………………. ۳

اهمیت و ضرورت……………………………………………….. ۹

اهداف تحقیق…………………………………………………….. ۱۷

سوالات تحقیق………………………………………………………۱۷

تعریف واژگان و اصطلاحات……………………………………………۱۸

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه……………………………………………………………….۲۲

تاریخچه ارزشیابی آموزشی………………………………………………۲۴

تعاریف ارزشیابی آموزشی……………………………………………….۲۷

تعریف ارزشیابی با استفاده از فرهنگ لغت…………………………………۲۹

تعریف ارزشیابی با استفاده از عقاید صاحب نظران………………………….۳۱

اصول و مفاهیم قابل فهم از بررسی تعاریف گفته شده………………………..۳۱

سیر تحول ارزشیابی آموزشی در ایران……………………………………۳۲

اهداف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان……………………………..۳۴

ضرورت ارزشیابی…………………………………………………….۳۶

مقایسه بین ارزشیابی و سنجش……………………………………………۳۸

ویژگیهای یک ارزشیابی خوب و معتبر…………………………………….۳۹

انواع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با توجه به زمان اجرای آنها…………………..۴۰

نقش تفاوتهای فردی در ارزشیابی………………………………………….۴۶

آموزش و پرورش ابتدایی………………………………………………..۴۷

اهداف آموزش و پرورش ابتدایی…………………………………………..۴۹

اهداف عمده تعلیم و تربیت سنتی و جدید…………………………………….۴۹

چرا بسیاری از شاگردان از ارزشیابی می ترسند……………………………..۵۳

اهمیت و ضرورت بازنگری ارزشیابی تحصیلی در آموزش و پرورش…………….۵۴

ارزشیابی توصیفی………………………………………………………۵۵

اهداف طرح ارزشیابی توصیفی……………………………………………۵۷

چهار منبع برای انجام ارزشیابی توصیفی…………………………………….۵۸

وظایف دانش آموزان در ارزشیابی توصیفی………………………………….۵۹

وظایف والدین در ارزشیابی توصیفی………………………………………..۶۰

وظایف معلم در ارزشیابی توصیفی………………………………………….۶۱

کاربرد ارزشیابی توصیفی…………………………………………………۶۳

اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی……………………………………۶۳

مراحل طراحی برنامه تدریس………………………………………………۶۶

روشهای مختلف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی…………………………………..۶۹

تفاوت بین آزمونهای میزان شده و آزمونهای معلم ساخته…………………………۷۵

انواع آزمونهای معلم ساخته………………………………………………..۷۶

نارسایی های موجود در ارزیابی فعلی………………………………………..۷۷

 

کشورهای مورد مطالعه…………………………………………………….۸۰

کشور انگلستان……………………………………………………………۸۰

ملاحظات جغرافیایی………………………………………………………..۸۰

تاریخ تحول آموزش و پرورش در انگلستان……………………………………..۸۱

سازمان و اداره آموزش و پرورش در انگلستان و ویلز…………………………….۸۳

سیاستهای آموزشی………………………………………………………….۸۴

سیاستگذاری در آموزش و پرورش انگلیس………………………………………۸۵

سیاستهای آموزش و پرورش گشور انگلیس………………………………………۸۶

برنامه ریزی درسی در کشور انگلیس…………………………………………..۸۷

اصول و اهداف کلی آموزشی………………………………………………….۸۷

اصلاحات آموزشی…………………………………………………………..۸۸

ساختار آموزشی……………………………………………………………..۹۰

آموزش ابتدایی در انگلستان…………………………………………………….۹۱

هدف از تعلیمات ابتدایی در انگلستان……………………………………………..۹۳

ارزشیابی تحصیلی در انگلستان………………………………………………….۹۴

 

کشور هندوستان………………………………………………………………۹۸

چشم انداز سیاسی – جغرافیایی و علمی…………………………………………. ۹۸

نظام آموزشی……………………………………………………………….۱۰۱

سیاست ها و نظام آموزشی…………………………………………………….۱۰۲

ساختار نظام آموزشی…………………………………………………………۱۰۳

برنامه های درسی در مدارس هندوستان …………………………………………۱۰۴

آموزش پایه………………………………………………………………..۱۰۵

مقطع آموزش ابتدایی…………………………………………………………۱۰۶

تمرکز زدایی آموزشی………………………………………………………..۱۰۶

نقش دولت مرکزی در آموزش و پرورش کشور هندوستان…………………………..۱۰۷

اهداف کلی آموزش و پرورش هندوستان…………………………………………۱۰۸

سیستم امتحانی ارزشیابی تحصیلی در کشور هند…………………………………..۱۰۸

 

نظام جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………..۱۱۱

چشم انداز اقتصادی – اجتماعی………………………………………………..۱۱۱

تاریخچه آموزش دوره ابتدایی………………………………………………….۱۱۲

ساختار آموزشی دوره ابتدایی………………………………………………….۱۱۳

اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش ابتدایی……………………………………..۱۱۴

سیاست های آموزشی…………………………………………………………۱۱۵

اولویت ها و علائق آموزشی…………………………………………………..۱۱۵

آموزش و پرورش در ایران و توجه به رویکردهای نو در نظام آموزشی……………….۱۱۶

آغاز تغییرات و اصلاحات در نظام ارزشیابی تحصیلی………………………………۱۱۶

مختصری از شکل اجرایی شدن ارزشیابی توصیفی…………………………………۱۱۷

پیشینه تحقیق………………………………………………………………..۱۱۸

تحقیقات انجام شده در داخل…………………………………………………….۱۱۸

تحقیقات انجام شده در خارج……………………………………………………۱۳۱

نتیجه گیری…………………………………………………………………۱۳۳

 

فصل سوم: روش شناسی

مقدمه……………………………………………………………………..۱۳۶

جامعه مورد مطالعه………………………………………………………….۱۳۶

شیوه نمونه گیری…………………………………………………………….۱۳۶

ابزارهای اندازه گیری…………………………………………………………۱۳۷

طرح پژوهش……………………………………………………………….۱۳۸

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………۱۳۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه……………………………………………………………………..۱۴۱

بررسی سوال اول……………………………………………………………۱۴۲

بررسی سوال دوم……………………………………………………………۱۵۹

بررسی سوال سوم……………………………………………………………۱۶۸

بررسی سوال چهارم………………………………………………………….۱۷۵

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه……………………………………………………………………..۱۸۴

نتایج کلی پژوهش……………………………………………………………۱۹۶

محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………۱۹۸

پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………..۱۹۸

پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………..۱۹۹

 

منابع

 

منابع……………………………………………………………………….۲۰۰

پیوستها……………………………………………………………………..۲۰۷

آئین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی…………………………..۲۰۸

 

فهرست جدولها

عنوان                                                                                                صفحه

جدول شماره ۱-۲: جدول مقایسه ویژگیهای انواع ارزشیابی آموزشی…………………۴۵

جدول شماره ۲-۲:برخی از تفاوتهای ارزشیابی سنتی و جدید…………………….۵۲

جدول شماره ۳-۲:آمار طرح ارزشیابی توصیفی ارسالی از استانها…………………۱۱۸

جدول شماره۱-۴:اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در کشورهای ایران ، هندوستان و انگلستان.۱۵۴

جدول شماره ۲-۴:متولیان تدوین نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در سه کشور مورد مطالعه.۱۵۸

جدول شماره ۳-۴:نوآوریهای صورت گرفته در حوزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در کشورهای ایران، هندوستان و انگلستان…..۱۶۷

جدول شماره ۴-۴:تدابیر و تجاررب قابل استفاده در نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دوره ابتدایی….۱۷۳

جدول شماره ۵-۴:وجوه تشابه در فرایند ارزشیابی تحصیلی در سه کشور ایران، هندوستان و انگلستان….۱۷۹

جدول شماره ۶-۵: وجوه تفاوت در فرایند ارزشیابی تحصیلی در سه کشور ایران، هندوستان و انگلستان……۱۸۱

خرید آنلاین
17000 تومان

با کلیک بر روی دانلود ، به صفحه پرداخت هدایت می شوبد و بعد از پرداخت، فایل دانلود می شود.

*****

  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید


پربازدیدترین محصولات

© Copyright 3klick.ir 2011-2015.

Design By Iran Nashr Eshop

بازدیدکننده محترم: لطفا قبل از خرید راهنمای خرید را مطالعه نمایید٬ و برای طرح هر‌گونه سوال از فرم تماس با ما استفاده کنید یا با شماره درج شده تماس بگیرید.